NovostiKontaktPristupnica

NISTE SAMI!

13.01.2021(Sonja11)
Temeljem članka 46. Statuta NSRHEP-a Predsjedništvo NSRHEP-a, 13.01.2021. g. na elektronskoj sjednici je donijelo sljedeću

O D L U K U

o sindikalnim potporama članovima NSRHEP-a čija je imovina stradala u potresima 2020. godine


I.


Pravo na sindikalnu potporu ostvaruju članovi NSRHEP-a koji su u trenutku potresa prilikom kojeg im je stradala imovina plaćali sindikalnu članarinu najmanje tri mjeseca.

II.


Financijska sredstva za sindikalne potpore osiguravaju se iz akumuliranih sredstava na glavnom računu NSRHEP-a.

III.


Član može ostvariti pravo na sindikalnu potporu zbog stradanja imovine u potresima 2020. godine, samo jedanput.

IV.


Svrha sindikalne potpore je načelo solidarnosti i uzajamnosti.

V.


Sindikalna potpora odobrava se članu NSRHEP-a na temelju pisanog zahtjeva
Za sindikalnu potporu član mora podnijeti zahtjev najkasnije do 01. prosinca 2021. godine.
Član je uz zahtjev dužan priložiti dokaz vlasništva i dokaz o nastaloj štetu izdan od nadležnih i ovlaštenih stručnjaka ili tijela RH. Dokumentaciji se mogu priložiti i slike oštećenja na objektima.
Potporu je moguće dobiti samo za jedan oštećeni objekt u vlasništvu člana.
Ukoliko više članova sindikata stanuje u istom objektu imaju pravo samo na jednu potporu.
Zahtjev se podnosi u središnjicu NSRHEP-a, Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB.
Neće se razmatrati zahtjevi koji nemaju propisane priloge ili su nečitki.

VI.


Postoje tri kategorije sindikalne potpore:
1. Članovi čiji su objekt nadležne službe ili ovlašteni pojedinci označili crvenom naljepnicom imaju pravo na potporu u visini od 10.000,00 kuna.
2. Članovi čiji su objekt nadležne službe ili ovlašteni pojedinci označili žutom naljepnicom imaju pravo na potporu u visini od 7.000,00 kuna.
3. Članovi čiji su objekt nadležne službe ili ovlašteni pojedinci označili zelenom naljepnicom imaju pravo na potporu u visini od 5.000,00 kuna.
4. Članovi koji nisu vlasnici objekta, ali imaju potvrdu o prebivalištu u objektima roditelja (u vrijeme potresa), a roditeljska kuća ima jednu od gore navedenih naljepnica, imaju pravo na potporu u visini od 2.000,00 kuna.

VII.


Sindikalne potpore odobrava Izvršni odbor NSRHEP-a.
Izvješće o potporama se podnosi Predsjedništvu NSRHEP-a u Izvještaju o financijskom poslovanju NSRHEP-a na kraju kalendarske godine.
Nadzor nad isplatama sindikalnih potpora vrši Nadzorni odbor NSRHEP-a.
Član koji je nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora može podnijeti žalbu Predsjedništvu NSRHEP-a u roku 15 dana od primitka odgovora Izvršnog odbora NSRHEP-a.

VIII.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.12.2021. godine.


Predsjednica NSRHEP-a:
Sonja Mikulić

- (PDF) - - (189.49 Kb)  

- (PDF) - - (465.86 Kb)  

< Nazad

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NA RADU

ugasimonasilje.wordpress.com ugasimo.nasilje@gmail.com Zagreb, 27. travnja 2023. PREDMET: Protokol o postupanju u slučaju nasilja na radu,...

Sonja11
28.04.2023 00:00:00

       
 
Temeljna načelaSvrha djelovanjaZadaci NSRHEP-aČlanstvo PodružniceAnketeStatut (PDF)
Knjiga utisakaKontakt PristupnicaSlobodno vrijemeBlagajna uzajamne pomoći
Arhiva novostiUvjeti korištenja

© 2007 NSRHEP - Sva prava pridržana
NSRHEP ne odgovara za eventualnu promjenu i/ili objavu podataka
nastalih neovlaštenim ulaskom na stranicu.