NSRHEP

Novosti

glavna slika

12. 9. 2017.

Početak pregovora za novi KU

Dana 07. rujna 2017. godine, od HES-a i NSRHEP-a sazvan je međusindikalni sastanak na kojemu je nereprezentativnim (zakon ih definira kao takve) sindikatima ponuđen Sporazum o reprezentativnosti sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora.

Društva HEP grupe osnovala su i registrirala Udrugu poslodavaca Hrvatske elektroprivrede radi zajedničkog pregovaranja.
Udrugu čine: HEP d.d., HEP Proizvodnja d.o.o., HEP ODS d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o., HEP Plin d.o.o., HEP ESCO d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP Trgovina d.o.o., HEP Upravljanje imovinom d.o.o., HEP Elektra d.o.o.
Program Sava d.o.o., HEP Telekomunikacije d.o.o., HEP Opskrba plinom d.o.o., HEP Nastavno obrazovni centar d.o.o.

Na razini Udruge radnici su organizirani u 5 sindikata, koje čini 9134 članova.

Temeljem članka 7. Zakona o reprezentativnosti reprezentativni su:

Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) sa 64,36% (5879) članova i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSRHEP-a) sa 23,26 % (2125) članova.

Nisu reprezentativni:

Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede (TEHNOS) 9,15 % (836) članova, Hrvatski elektrodistribucijski sindikat (HEDISS) 2,67 % (244) članova i Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske 0,55 % (50) članova.

Predlagatelji Sporazuma ponudili su nereprezentativnim sindikatima mogućnost njihovog aktivnog sudjelovanja u predstojećim pregovorima (predlaganje, prisustvovanje u pregovorima) bez prava odlučivanja.

Dva reprezentativna sindikata, te HEDISS i Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske na sastanku su potpisali Sporazum.

Predsjednik TEHNOS-a Denis Geto odbio je potpisati ponuđeni Sporazum. (pisano očitovanje u prilogu)

Dana 12. rujna HES i NSRHEP-a u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava – pri Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti pokrenuli su postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora na razini Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede.

Da su svi sindikati potpisali Sporazum u pregovore se moglo krenuti odmah. Procedura pred Ministarstvom rada odgađa datum početka pregovora, a time i datum sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

Predsjednica:
Sonja Mikulić