Odgovori na pitanja

Česta pitanja

glavna slika

17. 6. 2014.

Elektronički zapis umjesto radne knjižice

Izmjenama Zakona o radu i donošenjem Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa, od 01. srpnja 2013. godine ukinuta je radna knjižica te se podaci koji su se do tada vodili u radnoj knjižici u papirnatom obliku počinju voditi u elektroničkom obliku u bazama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZZMO).

HZZMO je dužan u svojoj elektroničkoj bazi voditi elektroničke zapise s podacima o osiguranicima obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa. HZZMO omogućuje korisnicima da preko internetske mreže zatraže i dobiju elektroničko zapis o propisanim podacima. Osim izdavanja, omogućena je i provjera vjerodostojnosti elektroničkog zapisa. Za ostvarenje ovih usluga, zainteresirani korisnici u HZZMO moraju osobno zatražiti korisničko ime i lozinku kojima se prijavljuje na web stranici www.mirovinsko.hr, link „elektronički radno-pravni status“. Korisničko ime i lozinka se ne mogu dobiti elektroničkom poštom zbog zaštite tajnosti osobnih podataka. Nakon prijave korisnika i zahtjeva elektroničkog zapisa, zapis se dostavlja na e-mail adresu korisnika ili ga korisnik preuzima sa web stranica HZZMO.

Elektronički zapis sadrži:

– podatke o osiguraniku evidentirane u matičnoj evidenciji HZZMO;

– podatke o stečenom temeljnom i dodatnom obrazovanju osiguranika;

– podatke o prijavama na mirovinsko osiguranje po razdobljima osiguranja.

Elektronički zapis sadrži podatke evidentirane u bazama podataka HZZMO u trenutku izdavanja.

Osiguranik može primljeni elektronički zapis proslijediti poslodavcu ili ga otisnuti i poslodavcu dostaviti u papirnatom obliku. Poslodavac ima mogućnost provjeriti vjerodostojnost elektroničkog zapisa preko web stranice HZZMO, link „provjera vjerodostojnosti elektroničkog zapisa“. Poslodavac provjerava primljeni zapis s izvornikom očitavanjem bar koda ili upisom broja dokumenta ispod bar koda te upisom kontrolnog broja u predviđena polja za to.

Osim elektroničkog zapisa, HZZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika i potrvrdu u papirnatom obliku o podacima koji su evidentirani u matičnoj evidenciji. Potvrda je javna isprava koju osiguranici mogu zatražiti u bilo kojoj ustrojstvenoj jedinici HZZMO u bilo kojoj područnoj službi. Na potvrdi se iskazuju isti podaci kao i na elektroničkom zapisu ali potvrda ne sadrži bar kod, podatak o elektroničkom potpisu, kontrolni broj i broj dokumenta nego je ovjerena potpisom i pečatom.

Elektronički zapis i potvrda su oslobođeni od plaćanja pristojbe.

Ako osobe koje još nisu bile osigurane trebaju pri prvom zaposlenju to dokazati, imaju mogućnost od HZZMO dobiti elektronički zapis ili potvrdu iz kojih će biti vidljivo da još nisu ostvarili mirovinski staž.

U podatak o ukupnom trajanju mirovinskog staža ne uključuje se mirovinski staž za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, staž osiguranja s nepunim radnim vremenom, staž osiguranja s povećanim trajanjem, staž osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljajnja druge djelatnost, poseban staž i mirovinski staž ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu te u slučaju da nije evidentiran datum prestanka osiguranja. Za ova razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staža utvrđuje se pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

Radna knjižica, ukinuta 01. 07. 2013. godine, ostaje i dalje javna isprava koja se koristi u svrhu dokazivanja mirovinskog staža do 30. 06. 2013. godine u eventualnim sporovima s tijelima javne vlasti ili pred sudovima.

S obzirom da je radna knjižica ukinuta, poslodavac uz prijavu na osiguranje radnika prilaže samo ugovor o radu.

Porezni savjetnik mr. sc. Željko Marinac, u mirovini

RADNI ODNOSI U PRAKSI
Centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost
Verlag Dasöfer d.o.o.
www.radniodnosi.hr
22.10.2013.