Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

16. 5. 2012.

Izdvojeno mišljenje predstavnika radnika u Nadzornom odboru HEP d.d.

Nadzorni odbor HEP d.d. – 2. sjednica, 23.veljače 2012.

Ad.8. Davanje suglasnosti na prijedlog rebalansa Plana investicija HEP – grupe za 2012. godinu

Izdvojeno mišljenje

Na 2. Sjednici Nadzornog odbora glasao sam protiv davanja suglasnosti na Prijedloga rebalansa Plana investicija HEP- grupe. Uvodno želim reći da sam na 20. Sjednici Nadzornog odbora od 21.12.2011. godine takoĎer glasao protiv davanja suglasnosti na Plan investicija HEP-grupe za 2012. godinu. Glavni razlog protivljenja takvom Planu bio je potpuni izostanak ulaganja u nove proizvodne kapacitete. U Planu investicija za 2012. godinu nema niti jednog MW nove snage. Sve kapitalne investicije u HEP-Proizvodnji d.o.o. su u stvari zamjene i rekonstrukcije. U kapitalne investicije ulaže se 24.050.000 kn., a u ostale investicije 47.073.269 kn. Pod rednim brojem 20 objekt investicije je sustav upravljanja plinskom turbinom u TE-TO. Radi se u sustavu upravljanja plinskom turninom koji se planira zamijeniti iako je izgraĎen 2000.g. i nosi oznaku MARK 5. Za usporedbu, sustav upravljanja u EL-TO-u je MARK 4, u TE Osijek MARK 2, a TE Jertovec ima još stariji sustav od Osijeka pa ni ne spada u kategoriju navedenih MARK sustava. Ostalo je neobrazloženo čime je navedena stavka izborila prioritet. Prema riječima predlagatelja Plana, za odreĎivanje prioriteta ulaganja primijenjena je posebno razvijena metoda. Zatražio sam da se navedena metoda dostavi na uvid članovima Nadzornog odbora. Na str. 5. Plana investicija za 2012. godinu, navode se trogodišnji i petogodišnji planovi razvoja i izgradnje društava HEP-grupe. Na istoj sjednici zatražio sam da se članovima Nadzornog odbora dostave srednjeročni planovi razvoja i izgradnje društava HEP-grupe. Uz ovakav godišnji Plan investicija bilo bi zaista interesantno vidjeti srednjeročne planove društava, posebno HEP-Proizvodnje d.o.o. Na tako, po meni neprihvatljiv, Plan investicija za 2012. godinu u iznosu od 2.242.623.000 kuna, došao je Prijedlog rebalansa plana investicija HEP-grupe za 2012. godinu, kojim se Plan investicija povećava za 1.159.394.418 kuna, pa ukupno za 2012. godinu iznosi 3.402.017.418 kuna. Rebalansom plana investicija HEP-grupe za 2012. godinu, HEP d.d., izvornom odlukom organa društva, povećava Plan investicija za dodatnih 1.159.394.418 kuna, iako je odluka o povećanju Plana donesena kao politička odluka, a bez stvarnih nužnih potreba društava HEP-grupe, zakljuičujući prema novopredloženim stavkama rebalansa plana. Plan je povećan za preko 50%, no u njemu ponovno nema ni jednog MW nove snage, a nema niti značajnijih sredstava predviĎenih za planiranje razvoja i pripreme izgradnje novih proizvodnih objekata.
Pored navedenog nedostatka, iz Prijedloga rebalansa plana nije izvjesno iz kojih izvora i pod kojim uvjetima bi se financiralo predložene projekte pa stoga nije moguće izračunati njihovu isplativost. Nadalje, kao i u svim dosadašnjim prijedlozima planova izgradnje, nedostaje datum završetka investicija. Po stoti put naglašavam da je neprihvatljivo investicije u HEP-u planirati na godinu ili na kvartal. Svako prekoračenje planiranog završetka investicija za HEP često znači desetke milijuna kuna gubitaka dnevno. Dakle, završetak investicija treba planirati na dan, što pored ostalog zaoštrava i odgovornost odgovornih osoba na svakoj investiciji. Koliko HEP-u i Republici Hrvatskoj nedostaju proizvodni kapaciteti govore slijedeći podaci: U programu rada Uprave HEP-a d.d. 2004.-2008. godine, planirana je izgradnja termoelektrana ukupne snage 1900 MW od čega je 1400 MW trebalo biti izgraĎeno do konca 2011. godine i još 500 MW (TE Plomin)do konca 2013. godine. Od navedenog plana do danas realiziranio je samo 100 MW na lokaciji TE-TO Zagreb. TakoĎer je planirana izgradnja hidroelektrana ukupne snage 122 MW do konca 2011. godine. Do danas je realizirano 40 MW u HE Lešće. Dakle, HEP-u danas nedostaje cca 2000 MW planirane, a neizgrađene snage u proizvodnim objektima. Na današnji dan (16.04.2012.god.), uvoz električne energije iznosi 55%. Još prije par godina uvoz eklektrične energije je iznosio cca 17% na godišnjoj razini. UsklaĎenje s IPPC direktivom zahtijeva ulaganje u termoelektrane od preko 700 mil. EUR do 2017. godine. Rješenje za usklaĎenje sa IPPC direktivom traži hitnost u postupanju. Potrebno je razvojno osmisliti svaku lokaciju termoelektrana i najvjerojatnije pripremiti izgradnju novih zamjenskih kapaciteta, te povećati kapacitete na postojećim lokacijama gdje god je to moguće. Dakle, do 2017. godine u termoelektranama je potrebno supstituirati cca 1700 MW. Ako toj brojci pribrojimo cca 2000 MW koji nedostaju proizlazi da do 2017. godine trebamo izgraditi cca 3700 MW, u kojem slučaju bi manjak električne energije bio „samo“ 5 TWh, što je preko 25% sadašnje ukupne potrošnje. Odluka o dodatnom zaduženju u neproizvodna ulaganja, za cca 1.160.000.000 kuna, još više nas udaljava od Strategijom energetskog razvoja proklamiranog cilja, energetske neovisnosti. Za isti iznos ovo zaduženje nam smanjuje kreditnu sposobnost i slabi kreditni rejting. Ovime želim upozoriti na dramatično tešku situaciju u djelatnosti proizvodnje električne energije i posebno u području razvoja i pripreme izgradnje proizvodnih objekata. U protekle četiri godine argumentirano sam upozoravao da se proizvodnja svijesno zapostavlja i uništava. Ovakvo stanje, bez dodatnih velikih ulaganja u nove proizvodne objekte dovodi u pitanje opstojnost ne samo HEP-Proizvodnje d.o.o., već i HEP-grupe kao cjeline. U takvoj situaciji postoji realna opasnost da HEP u bliskoj budućnosti neće biti u stanju ispuniti očekivanja i potrebe vlasnika, Republike Hrvatske, što bi se moglo štetno odraziti na budućnost HEP-grupe, a posebno na budućnost i sudbinu radnika društava HEP-grupe.

Jadranko Berlengi,
Član Nadzornog odbora