Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

7. 9. 2009.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju HEP-Grupe u 2008. godini

Nadzorni odbor HEP d.d.
9. sjednica, 16.lipnja 2009.

Ad.7. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju HEP-Grupe u 2008. godini

Izdvojeno mišljenje

Na sjednici Nadzornog odbora od 16. lipnja 2009.god. glasovao sam protiv prijedloga Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i poslovanju HEP-Grupe u 2008. godini

Temeljem članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora dajem izdvojeno mišljenje:

Prije sjednice obratio sam se pismom Predsjedniku Nadzornog odbora ukazujući na neprihvatljivo kratak rok, od dva radna dana, za razmatranje materijala za 9. sjednicu Nadzornog odbora, a u što su uključena i predmetna izvješća.
Kako u dva dana nije moguće proučiti materijele od nekoliko stotina stranica i obaviti odgovarajuće konzultacije i pripreme glasovao sam protiv prijedloga odluke.

Ipak, nakon proučavanja Godišnjeg izvješća o stanju HEP-a d.d. i Izvješća o poslovanju HEP-Grupe u 2008. godini osjećam obavezu prokomentirati navedena izvješća i iznijeti svoje mišljenje o stanju i poslovanju društava HEP-Grupe.

A/ Godišnje izvješće o stanju HEP-a d.d. za 2008. godinu napisano je na samo pet i pol stranica.

Pod točkom 1. Razvoj i organizacijski ustroj
Nema ni riječi o razvoju Društva.
U istoj točci stoji tvrdnja da Skupština i Nadzorni odbor upravljaju Društvom, što je suprotno čl. 240, čl. 263. i čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i čl.25, čl.34. i čl. 41. Statuta HEP-a.

Pod točkom 2. Financijsko stanje i rezultat poslovanja
U rečenici koja slijedi iza tabličnog prikaza Računa dobiti i gubitka stoji:
„Društvo je u 2008. godini ostvarilo neto dobit i iznosu od 3,5 milijuna kuna. Dobit je značajno manja nego u prethodnoj godini jer su u 2007.g. na iznos dobiti utjecala ukidanja nekih dugoročnih rezerviranja.“
Ako je nešto značajno utjecalo na smanjenje dobiti treba reći što je to, a ne „neka dugoročna rezerviranja“. Usput,radi se o iznosu od cca 450 mil. kuna , a ne o 45 kuna.

Pod točkom 3. Investicije
O investicijama Društva napisana je jedna stranica teksta bez ijednog kvantificiranog podatka.

Pod točkom 4. Zaposlenici
Napisane su četiri rečenice, bez prikaza stvarnog stanja zaposlenih i zapošljavanja u Društvu.

Pod točkom 5. Rizici u poslovanju
Rizici na tržištu i Rizik likvidnosti, koji su se tako negativno odrazili na poslovanje društva u protekloj godini da im je trebalo posvetiti male studije, obrazloženi su lakonski i neutralno u samo tri odnosno četiri rečenice. Krajnje površno i nedostatno.
Dakle cijelo godišnje izvješće o stanju Društva za 2008.g. može se opisati kao lakonsko, površno, nepotpuno i neprihvatljivo za prezentiranje Nadzornom odboru.
Ipak, moglo bi se zaključiti da Izvješće o stanju Društva, svojim sadržajem, zaista oslikava stanje Društva i u Društvu.
Predlažem preporučiti Upravi društva da se upozna s čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima u kojem piše što treba sadržavati izvješće o stanju društva.

B/ Izvješće o poslovanju HEP-Grupe u 2008. godini

U komentaru o poslovanju HEP-Grupe, osvrnuti ću se na one dijelove poslovanja u društvima HEP-Grupe gdje smatram da se ne radi dobro i da bi ih trebalo znatno unaprijediti.
Također ću ponoviti komentare i prijedloge iz rasprave o izvješću za 2007. godinu, a gdje se u međuvremenu ništa nije promijenilo na bolje.

1. Iskazana dobit HEP-Grupe u 2008. godini od 31 mil. Kuna, postignuta je zahvaljujući poklonu Vlade Republike Hrvatske koja je donirala dionice JANAF-a, za poboljšanje bilance HEP-a.
Navedene dionice svojom nominalnom vrijednošću ne bi bile dostatne da HEP ostvari pozitivnu bilancu. Čak ni najviša tržišna vrijednost, a nakon 26% porasta vrijednosti iznosila je 2.000,00 kuna po dionici, ne bi bila dostatna za pozitivnu bilancu. No zato postoji tzv. „fer“ vrijednost dionica koja je procijenjena na 2.700,00 kuna po dionici što je konačno HEP učinilo pozitivnim. Koliko je cijela operacija pozitivna i „fer“ procijenite sami, no svakako nije u skladu sa Direktivama Europske Unije.
Ne zaboravimo da je prošle godine, primjenom računovodstvenih metoda, amortizacijska stopa za dugotrajnu materijalnu imovinu prepolovljena i da će ta činjenica opterećivati društvo u budućnosti.

2. U strukturi isporučene električne energije proizvodnja ima sve manji udio, a povećava se udio uvoza.
Umjesto planiranih 17% uvoz električne energije je porastao na 27%.

3. Niti jedan objekt iz plana investicija nije završen na vrijeme. Nema obrazloženja zašto se kasni kao ni utvrđivanja odgovornosti za kašnjenje. Rokovi završetka radova se, kroz prezentaciju izvješća o gradnji, pomiču, onako usput.
Tko će i iz kojih sredstava vraćati kredite koje su trebali vraćati sami objekti da su završeni na vrijeme ?

4. O izgradnji poslovne zgrade u sjedištu Društva u izvješću nema ni riječi, iako već dvije godine, poluzatrpana građevinska jama, obrasla korovom i devastirani okoliš poslovnog kompleksa,nažalost, simboliziraju stanje u HEP-Grupi.

5. Funkcija razvoja i izgradnje u HEP-Grupi svela se na tzv. korporativni razvoj.
Kao ostvarenje, u izvješću o poslovanju, predstavlja se pokretanje izrade projekta za utvrđivanje procedura i postupaka pri donošenju investicijskih odluka.
Bez takove, unaprijed propisane, procedure ne bi smjela biti donesena niti jedna investicijska odluka. Investicijske odluke ipak se donose, a izbor i prioritet objekata podliježe diskrecionoj ocjeni Uprave. Nijedna studija se ne recenzira jer to u HEP-u više nije običaj.

6. Napušteni su visoki standardi poslovanja koji su dosegnuti kroz desetljeća stručnog rada na svim područjima struke i u svim djelatnostima.

7. HEP je nakon više desetljeća prestao biti član Eurelectrica iako u službenom izvješću za 2008.godinu piše da je HEP punopravni član Euroelectrica.
HEP je, nakon više desetljeća predsjedanja CIGRE – Hrvatska, prepustio mjesto predsjedavajućeg proizvođaču opreme.

8. Troškovi poslovanja su u pet godina narasli od 8 milijardi kuna na 11,6 milijardi kuna.

9. Dobit iz poslovanja za prvo polugodište 2009. god u iznosu od 250 milijuna kuna, ostvarena zahvaljujući iznadprosječnoj hidrologiji, nije dovoljna ni za podmirenje značajnijeg dijela duga iz prošle godine.

10. Da bi iz izuzetno teškog ekomskog položaj došli u samo težak ekonomski položaj, a to znači svođenje duga na 300 milijuna kuna i kašnjenje u plaćanju 60 dana, odlučeno je:
Odgoditi kapitalnu izgradnju, odgoditi kapitalne revitalizacije, smanjiti troškove održavanja i podići kredita u ukupnom iznosu od 143 milijuna EUR.
Sadašnjim načinom poslovanja HEP nije u stanju financirati tekuće poslovanje. Kako danas tako ni sutra. To znači da preuzete kredite može vraćati samo uzimanjem novih kredita.
Ovakva poslovna politika vodi Društvo u potpunu ovisnost o bankama – kreditorima.

11. Tzv. korporativno upravljanje koje je na sceni već par godina, od osnivanja ovisnih društava, odvija se metodom jednosmjerne komunikacije. U zadnjih pet godina na kolegiju direktora, bar četiri puta godišnje, od preko stotinu nazočnih po skupu, nakad nitko od direktora nije diskutirao povodom podnesenih izvješća ni povodom bilo čega drugog.
Samo u dva navrata diskutirao je predsjednik jednog od registriranih sindikata.

12. U zadnjih pet godina je smijenjeno cca 50 direktora, u većini slučajeva starih hepovaca s dugogodišnjim pa i višedesetljetnim iskustvom, a da niti jednom od njih na kolegiju nije rečeno „hvala“.

13. Osvrt na stanje i primjenu općih akata u HEP-u poslao sam Upravi u studenom 2008.god. i u veljači 2009.god. pa predmetne dopise prilažem kao opis stanja u HEP-Grupi u tom području. U otklanjanju uočenih nedostataka do danas nije učinjeno ništa.
Prilozi: „Pregled, stanje i primjena općih akata društava HEP-Grupe“ od 24.11.2008.godine
i „Osvrt na stanje i primjenu općih akata“ od 03.02.2009. godine.

Na kraju moram konstatirati da unatoč teškom ekonomskom položaju HEP-a, ekonomsko stanje nije prvi i najveći problem društava HEP-Grupe.
Prema gotovo jednoglasnom stajalištu radnika i velikog dijela menadžmenta, najveći problem HEP-a su nestručni i nekompetentni kadrovi na nizu vodećih položaja u društvima i funkcijama društava HEP-Grupe. Općeprihvaćeno mišljenje je da u HEP-u, trenutno, u velikom dijelu menadžmenta, caruje neznanje i nekompetentnost. Teško ekonomsko stanje direktna je posljedica višegodišnje katastrofalne kadrovske politike.
Sigurnost sustava danas počiva isključivo na iskusnim majstorima, monterima, uklopničarima, voditeljima postrojenja i ostalim iskusnim stručnjacima HEP-a koji stručno i časno obavljaju svakodnevne zadatke.
Ova žilavost i otpornost sustava ima ograničeno vrijeme trajanja koje neumitno ističe. Potrebno je poduzeti mjere ozdravljenja društava HEP-Grupe, dok to vrijeme još traje.

Sva zbivanja u HEP-u i oko HEP-a bude osnovanu sumnju među radnicima da se HEP priprema za jeftinu privatizaciju. Prisutna je zabrinutost za budućnost HEP-a kao i za sudbinu radnika u slučaju prisiljene privatizacije.

Prema mišljenju iskusnih energetičara, dugogodišnjih radnika HEP-a, sadašnja cijena električne energije, uz dobru organizaciju i racionalno poslovanje dovoljna je ne samo za pokriće tekućih troškova poslovanja već dijelom i za izgradnju novih postrojenja.

Zaključak
Kako su uočeni nedostaci u poslovanju prisutni već nekoliko godina, sa trendom daljnje stagnacije i nazadovanja, društvima HEP-Grupe potrebna je temeljita kadrovska i organizacijska rekonstrukcija sa snažnim naglaskom na uklanjanje nepotrebnih troškova u poslovanju.

Jadranko Berlengi,

član Nadzornog odbora HEP-a d.d.